Zasady i warunki

Zasady i warunki

Niniejsza Umowa określa warunki prowadzenia rachunku w Genius Trading Ltd, („GENETRADE”), spółce zarejestrowanej w Belize pod numerem 150338 (5 Cork Street, Belize City, Belize), regulowanej przez International Financial Services Commission (IFSC) ) pod numerem licencji IFSC / 60/366 / TS / 17. Wszystkie umowy i inne transakcje na Twoim rachunku z GENETRADE podlegają niniejszym Warunkom, w których niżej podpisany klient jest określany jako „Klient” lub „Ty”.

1. Wniosek

Warunki niniejszej Umowy można znaleźć na stronie internetowej GENETRADE www.GENETRADE.com. Jeśli wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i chcesz korzystać z usług świadczonych przez GENETRADE, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi dodatkowymi zasadami opublikowanymi na stronie www.GENETRADE.com będzie stanowić wiążącą umowę między Tobą a Firmą, jako podpisane przez Ciebie zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona przez Firmę bez uprzedniego powiadomienia, publikując zmienioną Umowę na stronie internetowej Spółki. Pamiętaj, że każde naruszenie niniejszej Umowy może spowodować zamknięcie Twojego konta.

2. Świadczone usługi

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i akceptacji wniosku Klienta o otwarcie Rachunku w GENETRADE, GENETRADE będzie prowadzić jedno konto w imieniu Klienta, a transakcje będą rozliczane gotówkowo w międzynarodowej walucie obcej na walutowym rynku pozagiełdowym, a kontrakty CFD po aktualnej cenie; dodatkowo GENETRADE organizuje elektroniczne konkursy handlowe wśród swoich klientów, a także zapewnia inne usługi i produkty, które może według własnego uznania określić w przyszłości. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej na piśmie, wszystkie Umowy i inne transakcje zawierane między GENETRADE a Klientem podlegają okresowo zmienionym postanowieniom niniejszej Umowy z Klientem (w tym między innymi Politykom i Procedurom Handlowym GENETRADE).

3. Oświadczenia i gwarancje

Datę każdej Umowy i innej transakcji na Rachunku klienta oraz każdą datę, w której Oświadczenie o ryzyku GENETRADE lub Zasady i procedury handlowe są zmieniane lub aktualizowane, Klient oświadcza i gwarantuje na rzecz GENETRADE:

 • Jeśli Klient jest osobą fizyczną, jest poczytalny, pełnoletni i nie został ubezwłasnowolniony.
 • Jeśli Klient nie jest osobą fizyczną, (i) Klient jest należycie zorganizowany i istnieje zgodnie z obowiązującym prawem jurysdykcji swojej organizacji, (ii) wykonanie niniejszej Umowy oraz wszystkich Umów i innych transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie oraz wykonanie wszystkich zobowiązań rozważane w ramach niniejszej Umowy oraz wszystkich Umów i innych transakcji rozważanych w ramach niniejszej Umowy zostały należycie upoważnione przez Klienta, oraz (iii) każda osoba wykonująca i dostarczająca niniejszą Umowę oraz wszystkie Umowy i inne transakcje rozważane w ramach niniejszej Umowy w imieniu Klienta wykonującego zobowiązania przewidziane w niniejszej Umowie a wszelkie Kontrakty i inne transakcje rozważane poniżej w imieniu Klienta zostały do tego należycie upoważnione przez Klienta.
 • Zawarcie i dostawa przez Klienta niniejszej Umowy oraz wszystkich Umów i innych transakcji rozważanych na mocy niniejszej Umowy oraz wykonanie wszystkich zobowiązań Klienta rozważanych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkich Umów i innych transakcji na podstawie niniejszej Umowy, nie będzie naruszać żadnych ustaw, zasad, przepisów, rozporządzeń, kart , regulaminów lub zasad obowiązujących Klienta.
 • Klient ma pełną własność co do Konta. Klient nie udzielił i nie udzieli interesu zabezpieczającego na rachunku w GENETRADE (innego niż udział zabezpieczający przyznany GENETRADE na podstawie niniejszej umowy) jakiejkolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej zgody GENETRADE. Klient jest w pełni beneficjentem wszystkich zabezpieczeń i nie będzie udzielał żadnych zabezpieczeń jakiejkolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej zgody GENETRADE.
 • Klient wykona i dostarczy wszystkie dokumenty, przekaże wszystkie zawiadomienia, dokona wszystkich zgłoszeń i podejmie inne działania, na rzecz GENETRADE, które według własnego uznania uzna za konieczne lub pożądane w celu udokumentowania lub udoskonalenia jakiegokolwiek interesu bezpieczeństwa na korzyść GENETRADE lub w celu ochrony interesów GENETRADE.
 • Klient przeczytał i rozumie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, w tym między innymi Oświadczenie o ryzyku w GENETRADE oraz Zasady i procedury handlowe. Klient będzie sprawdzał Umowę za każdym razem, gdy będzie ona zmieniana. Tylko jeśli Klient zrozumie zmienioną Umowę GENETRADE i zgadza się, że otwierając Transakcje uprzednio przeczytał i rozumie zmienioną Umowę z GENETRADE.
 • Klient: (x) dokonywał transakcji w walutach obcych i spotowych metalach z GENETRADE lub innymi dealerami w obcej walucie przez co najmniej sześć (6) miesięcy lub (y) Klient zgadza się handlować w Demo Trading System dostępnym dla niego na stronie internetowej i przyjmuje do wiadomości, że GENETRADE może, według własnego uznania, odmówić zezwolenia na dokonywanie rzeczywistych transakcji na Rachunku Klienta, dopóki Klient, według uznania GENETRADE, nie dokona wystarczającej ilości transakcji demo w Demo Trading System.
 • Klient zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Nie możesz używać swojego konta osobistego w GENETRADE do jakichkolwiek nielegalnych działań.
 • Wszystkie informacje przekazane GENETRADE przez Klienta, w tym informacje dotyczące doświadczenia handlowego Klienta i zaawansowania inwestycyjnego, są prawdziwe, poprawne i kompletne, a Klient niezwłocznie powiadomi GENETRADE o wszelkich zmianach.

4. Handel

Klient upoważnia GENETRADE do zakupu i sprzedaży rozliczanych fizycznie i rozliczanych gotówkowo kontraktów walutowych i innych kontraktów różnicowych (CFD) na zasadzie natychmiastowej dla Konta klienta zgodnie z instrukcjami otrzymanymi za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego GENETRADE lub telefonicznie do biura handlowego GENETRADE , z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, w tym załączników do niej i Wniosku dotyczącego konta klienta, w tym wszelkich stosownych dodatków do niej.

Klient zgadza się ponosić całkowitą odpowiedzialność za wszelkie instrukcje otrzymane elektronicznie, które są identyfikowane za pomocą hasła klienta i numeru konta, oraz za wszelkie instrukcje elektroniczne, ustne i pisemne (w tym między innymi wszelkie zamówienia) do GENETRADE, jako autoryzowane przez Klienta. Jeśli Konto klienta jest zatytułowane jako rachunek wspólny, GENETRADE jest upoważniony do działania zgodnie z instrukcjami jednego właściciela, bez dalszych zapytań, dotyczących handlu na Rachunku i rozporządzania dowolnymi aktywami na Rachunku.

GENETRADE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych lub zaniechanych przez GENETRADE w oparciu o takie instrukcje.

 • Informacje o cenie. GENETRADE udostępni je w internetowym systemie transakcyjnym GENETRADE lub poprzez zapytanie telefoniczne dokonane do biura handlowego GENETRADE w sprawie cen ofertowych i cen sprzedaży, po których GENETRADE jest przygotowany do zawierania kontraktów walutowych oraz wszelkich innych kontraktów różnicowych (CFD) z klientem. Każda cena oferty i cena sprzedaży, dotyczy Kontraktu Spot z określoną Datą Wartości i określa każdą Kwalifikującą Walutę Obcą lub zbywalne pary walutowe oparte na dolarach amerykańskich, w stosownych przypadkach. GENETRADE oczekuje, że ceny te będą w rozsądny sposób powiązane z cenami ofertowymi i cenami sprzedaży dostępnymi w tym czasie na rynku dla podobnych transakcji, ale szereg czynników, takich jak opóźnienia systemu łączności, duża objętość lub zmienność, może spowodować odchylenia między podanymi cenami przez GENETRADE. GENETRADE nie daje żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, że ceny kupna i ceny sprzedaży stanowią obowiązujące ceny sprzedaży i kupna. Ponadto ceny te mogą odzwierciedlać, na polecenie dowolnego Brokera Wprowadzającego, dodatkowe pipsy dodane do ceny, co może skutkować wzrostem spreadu dla konta Klienta, a także prowizji i / lub opłaty za transakcję. Patrz sekcja 11-opłaty.

 • Egzekucja zlecenia. GENETRADE podejmie próbę wykonania wszystkich Zamówień, które według własnego uznania może przyjąć od Klienta zgodnie z instrukcjami Klienta otrzymanymi za pośrednictwem internetowego systemu handlowego GENETRADE lub telefonicznie do biura handlowego GENETRADE. W przypadkach, w których dominujący rynek reprezentuje ceny inne niż ceny, które GENETRADE opublikował na ekranie, GENETRADE podejmie starania, aby wykonać transakcje na lub w pobliżu dominujących cen rynkowych. Może to negatywnie wpływać na zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty klienta. Wszystkie umowy zawarte przez GENETRADE na mocy niniejszej umowy są zawarte przez GENETRADE jako zleceniodawce. Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że GENETRADE nie działa jako pośrednik, broker, agent i doradca ani nie pełni funkcji powierniczej. Niezależnie od tych postanowień, Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje, że wszystkie zlecenia nierynkowe, takie jak Zlecenia z limitem, Zlecenia Stop / Loss, Zlecenia jednodniowe i inne są akceptowane przez GENETRADE i podejmowane na zasadzie „najlepszych starań” zgodnie z odpowiednimi przepisami Zasad i Procedur Handlowych, z okresowymi zmianami

 • Przekazywanie GENETRADE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu zamówień z powodu zakłóceń, awarii lub wadliwego działania urządzeń komunikacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym honoraria prawnicze, wobec jakichkolwiek osób lub podmiotów powstałych inaczej niż w wyniku rażącego zaniedbania GENETRADE.

 • Pozycje i limity transakcyjne. GENETRADE zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Otwartych Pozycji, które Klient może wprowadzić lub utrzymywać. GENETRADE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek Zamówienia otwierającego nową pozycję lub zwiększającego Otwartą Pozycję.

5. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Klient dostarczy i utrzyma z GENETRADE depozyt zabezpieczający w kwotach, w gotówce lub w innych takich formach, oraz w granicach określonych przez GENETRADE, według własnego uznania. Konto klienta będzie pod kontrolą GENETRADE i podlega zmianom dotyczącym depozytu zabezpieczającego w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia Klienta, i może wezwać do uzyskania dodatkowego depozytu zabezpieczającego („Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego”) o (x) w dowolnym momencie, gdy saldo depozytu zabezpieczającego klienta spadnie poniżej minimalnego wymogu depozytu zabezpieczającego GENETRADE w odniesieniu do tego Rachunku oraz (y) w dowolnym momencie GENETRADE, według własnego uznania, jeśli uważa, że jest to zasadne. GENETRADE może w dowolnym momencie zlikwidować konto zgodnie z paragrafem 8. GENETRADE może wypłacać środki z konta klienta bez uprzedzenia: (x) w celu zapewnienia, że wysłany depozyt zabezpieczający jest równy lub wyższy niż wymagany depozyt, oraz (y) w celu spełnienia wszelkich zobowiązań płatniczych wobec GENETRADE, w tym prowizji, opłat i obciążeń związanych z kontem klienta.

6. Umowa bezpieczeństwa

Aby zabezpieczyć wszelkie zadłużenie lub inne zobowiązania w dowolnym momencie należne od Klienta wobec GENETRADE, w tym między innymi (i) zadłużenie lub inne zobowiązania wynikające z dowolnego Rachunku, Umowy lub innej transakcji z GENETRADE, lub (ii) wszelkie zadłużenie lub inne zobowiązania wynikające z jakiejkolwiek gwarancji ze strony Klienta dowolnego Konta, Umowy lub innej transakcji z GENETRADE, Klient niniejszym przenosi, zastawia i udziela GENETRADE zabezpieczenia i prawa do potrącenia z: (i) wszystkie rachunki klienta w GENETRADE, (ii) wszystkie kontrakty, środki pieniężne, papiery wartościowe etc. na rachunku klienta w GENETRADE dostarczone przez klienta w celu zabezpieczenia jego zadłużenia lub innych zobowiązań wobec GENETRADE lub w posiadaniu oraz kontroli GENETRADE w jakimkolwiek celu (w tym przechowywanie), oraz (iii) wszystkie produkty i dochody z powyższych (łącznie, (i), (ii) i (iii) są określane jako „Zabezpieczenie”). W dowolnym momencie, według własnego uznania GENETRADE i bez uprzedniego żądania lub zawiadomienia może sprzedać lub kupić papiery wartościowe lub inne prawa własności do zabezpieczenia każdego zadłużenia lub innych zobowiązań , niezależnie od tego, że takie zadłużenie lub inne zobowiązania powstają na innym rachunku, niż na którym przechowywano lub generowano gotówkę, kontrakty, papiery wartościowe lub inną własność. GENETRADE ma prawo do sprzedaży, zastawu,, cedowania, inwestowania, łączenia i innego korzystania z wszelkich posiadanych Zabezpieczeń (w tym między innymi z wykorzystywania kontraktów jako zabezpieczenia pożyczki na rzecz GENETRADE) wolnej od jakichkolwiek roszczeń lub prawa do jakikolwiek charakter Klienta, w tym wszelkie prawa własności lub prawo do wykupu przez Klienta oraz rejestrację wszelkich Zabezpieczeń w imieniu GENETRADE, jego powiernika lub osoby wyznaczonej dla jednego z nich. Wszelkie niewykonanie przez GENETRADE swoich praw wynikających z niniejszej umowy nie będzie uważane za przyszłe zrzeczenie się takich praw przez GENETRADE. GENETRADE zostaje nieodwołalnie powołany na pełnomocnika Klienta i jest upoważniony, bez powiadomienia Klienta, do wykonywania i dostarczania wszelkich dokumentów, powiadamiania i podejmowania wszelkich działań w imieniu Klienta, w tym wykonywania, dostarczania i składania wniosków o finansowanie oświadczenia, że GENETRADE uważa za konieczne lub pożądane dowód lub ochronę interesów GENETRADE w odniesieniu do wszelkich Zabezpieczeń. W przypadku, gdy Zabezpieczenie uznane za dopuszczalne przez GENETRADE („Kwalifikujące się Zabezpieczenie”) jest w dowolnym momencie niewystarczające do zaspokojenia zadłużenia Klienta lub innych zobowiązań wobec GENETRADE, w tym zobowiązań do zapewnienia Depozytu zabezpieczającego zgodnie z ust. 5 niniejszego dokumentu, Klient niezwłocznie zapłaci na żądanie brakującą kwotę.

7. Data rozliczenia – Rolowania – Dostawa

W przypadkach, gdy transakcje są realizowane dla fizycznej dostawy, instrukcje dotyczące rozliczenia otwartych pozycji muszą zostać przekazane GENETRADE co najmniej dwa (2) dni robocze przed datą ustalenia ceny. W przypadku braku instrukcji od klienta GENETRADE dotyczących dostarczenia, przesunięcia lub przeniesienia otwartych pozycji, GENETRADE jest uprawniony, według własnego uznania, do dostarczenia, przeniesienia lub kompensacji całości lub części otwartych pozycji na koncie klienta na ryzyko klienta . Dostawa waluty obcej zostanie dokonana do banku wskazanego przez nabywcę w głównym mieście kraju, w którym waluta obca jest prawnym środkiem płatniczym. O ile GENETRADE i Klient nie uzgodnią inaczej na piśmie, Waluta obca będzie dostarczana przelewem. GENETRADE może wymagać zapłaty kwot należnych od Klienta na rzecz GENETRADE przed godziną 12:30 GMT w dowolnym dniu przed płatnością kwot należnych i należnych GENETRADE na rzecz Klienta w tym dniu. GENETRADE i Klient będą wymieniać, wykorzystywać, okresowo aktualizować i potwierdzać wszelkie instrukcje dotyczące stałych płatności. GENETRADE musi dysponować środkami wystarczającymi do dostawy lub niezbędnymi dokumentami co do dostawy. Jeśli GENETRADE nie otrzyma instrukcji, środków i dokumentów w określonym czasie, GENETRADE może, według własnego uznania i bez powiadomienia Klienta, zrównoważyć Otwarte Pozycje Klienta , przenosić Otwarte Pozycje Klienta do następnego okresu rozliczeniowego lub realizować lub odbierać dostawy w imieniu Klienta na dowolnych warunkach i przy użyciu dowolnych metod uznanych przez GENETRADE za uzasadnione, według własnego uznania. Warunki i / lub metody dostarczania, kompensowania lub rolowania Otwartych Pozycji Klienta mogą różnić się w zależności od Klienta w stosunku do bieżącego salda na koncie Klienta.

8. Likwidacja rachunków i sald deficytu

W wypadku: (a) zdarzenie niewykonania zobowiązania; (b) niewystarczający Depozyt lub stwierdzenie GENETRADE, że jakiekolwiek Zabezpieczenie zdeponowane w celu ochrony konta Klienta jest nieodpowiednie, niezależnie od aktualnych notowań rynkowych, do zabezpieczenia konta Klienta; lub (c) wszelkie inne okoliczności lub zmiany, które GENETRADE, według własnego uznania, uzna za odpowiednie dla jego ochrony, GENETRADE może, według własnego uznania, podjąć jedną lub więcej lub dowolną część następujących działań: (1) spełnić wszelkie zobowiązania klienta do GENETRADE (bezpośrednio lub w drodze gwarancji lub poręczenia) ze środków lub nieruchomości klienta znajdujących się pod opieką lub kontrolą GENETRADE, (2) sprzedać lub kupić dowolne lub wszystkie kontrakty i wszelkie papiery wartościowe lub inną własność przechowywaną lub przewożoną na rzecz Klienta, i (3) anuluje wszelkie zaległe Zamówienia lub Umowy lub inne transakcje lub zobowiązania podjęte przez Klienta lub w jego imieniu. Wszelkie powyższe działania mogą być podejmowane bez żądania depozytu zabezpieczającego, bez uprzedniego zawiadomienia o sprzedaży lub zakupie lub innego powiadomienia Klienta, przedstawicieli prawnych Klienta, spadkobierców, wykonawcy testamentu, administratora, powiernika, zapisobiercy, następców prawnych lub cesjonariuszy i niezależnie od tego, czy udział własnościowy jest utrzymywany indywidualnie lub wspólnie z innymi podmiotami. Wszelkie wcześniejsze żądania lub zawiadomienia o sprzedaży lub zakupie nie będą uważane za zrzeczenie się prawa GENETRADE do sprzedaży lub zakupu w dowolnym momencie w przyszłości bez żądania lub powiadomienia, jak podano powyżej. W przypadku likwidacji długich i krótkich pozycji klienta, GENETRADE może, według własnego uznania, dokonać kompensacji w tym samym rozliczeniu lub może zainicjować nowe długie pozycje lub krótkie pozycje w celu ustalenia spreadu lub rozbieżności, które według GENETRADE mogą być wskazane chronić lub zmniejszać istniejące pozycje na koncie klienta. Wszelkie sprzedaże lub zakupy mogą być dokonywane zgodnie z własnym uznaniem GENETRADE na dowolnym rynku międzybankowym, pozagiełdowym lub innym rynku giełdowym, na którym taka transakcja jest zwykle przeprowadzana lub na publicznej aukcji lub prywatnej sprzedaży, a GENETRADE może zakupić całość lub dowolna jej część wolna od jakiegokolwiek prawa do umorzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za wypłatę salda deficytu na koncie Klienta wyłącznie na żądanie GENETRADE, jeżeli takie deficyty są wynikiem wprowadzenia znaku rynkowego po weekendzie lub święcie. W takich przypadkach Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki pozostające na koncie Klienta w przypadku ich likwidacji w całości lub w części przez GENETRADE lub przez Klienta. W przypadku, gdy wpływy zrealizowane w wyniku likwidacji są niewystarczające na spłatę wszystkich zobowiązań Klienta wynikających z GENETRADE, Klient niezwłocznie zapłaci na żądanie całą kwotę takiego deficytu, wraz ze wszystkimi innymi deficytami i wszystkimi niespłaconymi zobowiązaniami Klienta, w tym , ale nie wyłącznie, wszystkie koszty egzekucji i windykacji, takie jak, między innymi, honoraria prawników, koszty podróży, odsetki od takiego deficytu i zobowiązań według stawki równej trzem (3) punktom procentowym powyżej wówczas obowiązująca stawka podstawowa w głównym banku GENETRADE lub maksymalna stopa procentowa dozwolona przez prawo, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. W przypadku poniesienia przez GENETRADE kosztów innych niż na deficyt w odniesieniu do konta Klienta, Klient zgadza się pokryć takie wydatki.

9. Opłaty

W tej chwili GENETRADE nie pobiera żadnych opłat maklerskich. GENETRADE otrzymuje rekompensatę za swoje usługi odnośnie ceny kupna i sprzedaży. GENETRADE może pobierać opłaty związane z bankowością, takie jak opłaty za depozyty / wypłaty i opłaty za zwrot pieniędzy. GENETRADE zastrzega sobie prawo do zmiany struktury opłat w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Gdy GENETRADE organizuje konkursy handlowe wśród swoich klientów, GENETRADE może pobierać opłaty od uczestników takich konkursów handlowych. Opłaty nie obejmują obecnie, ale mogą w przyszłości obejmować takie opłaty, jak opłaty za wyciągi, opłaty za anulowanie zamówienia, opłaty za przeniesienie rachunku, opłaty za zamówienie telefoniczne lub opłaty nałożone przez dowolną agencję międzybankową, bank, kontrakt, rynek lub inną organizację regulacyjną lub samoregulacyjną wynikającą z GENETRADE świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy. Klient może ponieść dodatkowe opłaty za zakup opcjonalnych usług o wartości dodanej oferowanych przez GENETRADE. Dodatkowe prowizje lub marże mogą być stosowane do kont klientów wprowadzanych przez brokerów wprowadzających lub menedżerów pieniędzy.

10. Zwroty i wypłaty

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia limitów wypłat i opłat za wypłaty w naszych systemach w dowolnym momencie.

Po przesłaniu prośby o wypłatę możesz zostać poproszony o przesłanie dokumentacji wymaganej przez obowiązujące „Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy („ AML ”) i znajomość swojego klienta („ KYC ”)” i / lub wszelkie inne podobne zasady i przepisy mające zastosowanie do nas. Po dokonaniu wypłaty lub zwrotu zastrzegamy sobie prawo (ale w żadnym wypadku nie jesteśmy zobowiązani) do przekazania środków temu samemu podmiotowi przekazującemu i przy użyciu tej samej metody płatności, za pomocą której środki te zostały początkowo przez nas otrzymane. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, (a) do odrzucenia wypłat za pomocą określonych metod płatności, (b) do zażądania innej metody płatności, jak wskazana w każdym żądaniu wypłaty, w którym to przypadku nowa prośba o wypłatę może być konieczne przesłanie i / lub (c) wymaganie złożenia dodatkowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”) i znajomości prawa klienta („KYC”) i / lub innymi podobne zasady i regulacje, które mają zastosowanie do nas, przed kontynuowaniem jakiegokolwiek żądania wypłaty.

Jeśli nie jesteśmy w stanie przekazać środków lub ich częściowej kwoty temu samemu podmiotowi przekazującemu przy użyciu tej samej metody płatności, za pomocą której takie środki zostały początkowo przez nas otrzymane, zastrzegamy sobie prawo (ale w żadnym wypadku nie będziemy zobowiązani) do przesyłania środków za pomocą wybranej przez nas alternatywnej metody płatności, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnej walucie, którą uznamy za odpowiednią (niezależnie od waluty, w której dokonano pierwszej wpłaty). W tych okolicznościach nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty transferowe lub opłaty pobierane przez odbiorcę i / lub za jakiekolwiek kursy wymiany walut wynikające z płatności takiej kwoty.

Żądania wypłaty, które zostały przez nas zaakceptowane i zatwierdzone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, są zasadniczo przetwarzane w ciągu jednego Dnia Roboczego po otrzymaniu instrukcji żądania przeniesienia. Kwota, która ma zostać przekazana, zmniejsza saldo odpowiedniego rachunku, z którego ma zostać wykonany przelew, po zakończeniu procesu żądania przelewu. Zastrzegamy sobie prawo (a) do odrzucenia wniosku o wypłatę, jeśli wniosek nie jest zgodny z postanowieniami niniejszej sekcji, lub (b) do opóźnienia przetworzenia wniosku, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z dokumentacji pomocniczej złożonej z żądaniem wypłaty.

Zgadzasz się, na nasze żądanie, uiścić wszelkie opłaty za przelew bankowy poniesione podczas wycofywania środków z konta lub gdy środki są przez nas zwracane na wskazane konto bankowe. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za szczegóły płatności, które nam przekazujesz, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za twoje fundusze, jeśli podane przez Ciebie szczegóły płatności są nieprawidłowe lub niekompletne. Rozumie się również, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za środki, które nie są bezpośrednio wpłacane na nasze konta bankowe.

11. Procedury rozpatrywania reklamacji

W ramach naszego zobowiązania do zapewniania najlepszej możliwej obsługi naszych klientów, utrzymujemy skuteczne i przejrzyste procedury szybkiego rozpatrywania reklamacji dla obecnych i potencjalnych klientów detalicznych, prowadzimy rejestr skarg i środków podjętych w celu ich rozwiązania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zasady i / lub Przepisy.

Postaramy się rozpatrzyć Twoją skargę w sposób szybki i skuteczny. Postępujemy zgodnie z procedurami opisanymi poniżej, aby zapewnić, że skarga zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych (jeśli to możliwe). Niektóre skargi można rozwiązać szybciej, w zależności od faktów i charakteru skargi. Jeśli skarga jest bardziej złożona i jej rozpatrzenie zajmuje więcej niż trzydzieści (30) dni roboczych, podamy przyczyny opóźnienia.

Wszelkie reklamacje, spory i różnice między nami muszą być rozpatrywane zgodnie z Procedurami rozpatrywania reklamacji określonymi w niniejszym dokumencie, a użytkownik zgadza się, że będziemy mieć prawo do rozstrzygania wszelkich skarg lub sporów lub różnic między nami zgodnie z procedurami rozpatrywania reklamacji przedstawionymi w umowie.

Jak złożyć skargę

 • Klienci, którzy chcą złożyć skargę, muszą to zrobić na piśmie i zaadresować do naszego Specjalisty ds. Reklamacji, w dowolnym momencie, pocztą elektroniczną na adres: [email protected], wraz z załącznikami do dokumentacji, jak opisano poniżej. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Urzędnika ds. Reklamacji, który niezależnie i bezstronnie zbada i rozpatrzy reklamacje, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym dokumencie. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane sprawiedliwie, konsekwentnie, niezwłocznie i z zachowaniem poufności.
 • W miarę możliwości należy uzyskać i zapisać następujące informacje i dokumentację dla osoby odpowiedzialnej za reklamacje w ramach skargi, aby zapewnić, że skarga zostanie przyspieszona w najbardziej efektywny i uczciwy sposób: (a) Numer konta / identyfikator użytkownika, (b) Pełna nazwa klienta, (c) Dane kontaktowe i adres klienta, (h) Szczegóły dotyczące reklamacji (w tym czas i datę wystąpienia sprawy prowadzącej do reklamacji, przedstawiciel ( s) zaangażowany w skargę, (i) charakter skargi, (j) poszukiwane środki zaradcze, (k) dołącz wszelkie dokumenty lub inne materiały, które mogą pomóc w rozstrzygnięciu skargi (w tym wstępną pisemną odpowiedź na zarzuty złożone przez przedstawiciela/i.
 • Po otrzymaniu reklamacji na adres e-mail zostanie wysłane pisemne potwierdzenie w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Potwierdzi to, że podejmujemy niezbędne działania w celu rozstrzygnięcia reklamacji, a także zapewni przybliżony harmonogram wymagany w tym celu.
 • Po zakończeniu dochodzenia dotyczącego skargi ponownie poinformujemy Cię o rozwiązaniu problemu za pośrednictwem e-mail i przedstawimy podsumowanie wyniku naszego dochodzenia. W stosownych przypadkach może również zawierać ostateczną ofertę zadośćuczynienia. Taki e-mail zostanie wyraźnie oznaczony jako ostateczna odpowiedź.
 • Postaramy się wysłać ostateczną odpowiedź w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od otrzymania skargi lub dziesięciu (10) dni roboczych po przyjęciu lub odrzuceniu jakiejkolwiek oferty zadośćuczynienia (w stosownych przypadkach), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ czasami złożoność skargi może wymagać więcej czasu na pełne zbadanie sprawy. Zawsze postępujemy zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi dotyczącymi skargi i dlatego zapewniamy, że osoby składające skargę będą na bieżąco informowane o swojej reklamacji i naszych działaniach w odpowiedzi na skargę.

Monitorowanie reklamacji

Prowadzimy szczegółową dokumentację poszczególnych skarg i prowadzimy wewnętrzny rejestr skarg, w którym przechowywane są wszystkie istotne informacje i postępy każdej skargi.

12. Broker Wprowadzający

Jeśli konto Klienta zostało wprowadzone do GENETRADE przez Brokera Wprowadzającego („IB”), Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości, że GENETRADE może dokonać rekompensaty Brokerowi Wprowadzającemu i że taka rekompensata może być dokonywana indywidualnie dla każdej transakcji. Poniżej przedstawiono podział obowiązków dla każdego podmiotu. Ma to być ogólne zestawienie, a nie ostateczne wyliczenie każdego przypadku. Broker wprowadzający ma następujące obowiązki w odniesieniu do konta klienta:

 • Kontaktowanie się, pozyskiwanie i / lub komunikowanie się z Klientem w sprawie możliwości inwestycyjnych i celów.
 • Zgodność ze wszystkimi przepisami prawa, zasadami i przepisami mającymi zastosowanie do każdego porozumienia, jakie mogą mieć IB i Klient.
 • Określanie wszelkich prowizji i opłat, zarówno na podstawie transakcji, jak i innych, które będą naliczane za transakcje Klienta, oprócz standardowych prowizji i opłat GENETRADE. Jako firma rozliczeniowa dla konta klienta, GENETRADE odpowiada za wykonanie następujących usług:
 1. Otwieranie, zatwierdzanie i obsługa kont klienta, w tym uzyskiwanie i weryfikacja informacji o nowym koncie zgodnie z wymogami prawa i przepisów.
 2. Prowadzenie dokumentacji konta w imieniu klienta.
 3. Akceptowanie i wykonywanie transakcji na rachunkach (kontach) Klienta.
 4. Określanie depozytu zabezpieczającego, rolowanie otwartych pozycji, likwidacja pozycji zaniżonych depozytów oraz nadzorowanie ponownego zastawu wszelkich środków na rachunkach klienta.
 5. Pobranie z konta Klienta wszelkich prowizji lub opłat należnych IB lub innej stronie trzeciej.
 6. Przygotowywanie i przekazywanie Klientowi miesięcznych lub, w stosownych przypadkach, kwartalnych wyciągów z rachunków drogą elektroniczną.
 7. Odpowiadanie na zapytania lub skargi dotyczące konta klienta.

13. Obywatele i mieszkańcy USA

Zgodnie z przepisami CFTC dotyczącymi handlu walutami, GENETRADE nie otwiera rachunków obywatelom i rezydentom USA.

14. Potwierdzenia handlu

Transakcje dokonywane online zostaną potwierdzone online w momencie transakcji, a transakcje zawierane telefonicznie zostaną potwierdzone ustnie i online do 21:30 GMT w dniu realizacji. Raporty potwierdzające zamówienia i wyciągi z konta dla klienta będą uważane za prawidłowe i będą rozstrzygające i wiążące dla klienta wcześniej: (x) dwa (2) Dni Robocze po przesłaniu do Klienta pocztą lub (y) natychmiast w odniesieniu do Zamówień potwierdzonych za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego GENETRADE. Klient może sprzeciwić się potwierdzeniom i oświadczeniom telefonicznym w wyżej określonych ramach czasowych, ale każdy taki sprzeciw musi zostać potwierdzony pocztą elektroniczną na adres [email protected] w formie pisemnej w ciągu dwóch (2) dni roboczych później do GENETRADE, (które to potwierdzenie powinno zostanie uznany za otrzymany tylko wtedy, gdy faktycznie zostanie dostarczony lub wysłany listem poleconym, potwierdzenie zwrotne wymagane do GENETRADE na ten adres). Brak sprzeciwu zostanie uznany za ratyfikację przez Klienta wszystkich działań podjętych przez GENETRADE lub agentów GENETRADE przed otrzymaniem przez Klienta takich raportów. Nieotrzymanie przez Klienta potwierdzenia transakcji nie zwalnia go z obowiązku sprzeciwu określonego w niniejszym dokumencie. Klient zgadza się niezwłocznie powiadomić GENETRADE o wszelkich informacjach ustnych, które zdaniem Klienta są niezgodne z jego własnymi informacjami. Klient rozumie, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że błędy, niezależnie od tego, czy skutkują zyskiem lub stratą dla Klienta, zostaną skorygowane, a rachunek Klienta zostanie uznany lub obciążony w taki sposób, aby naprawić błąd.

15. Komunikacja

15. Raporty, oświadczenia, zawiadomienia i wszelkie inne komunikaty od GENETRADE mogą być przekazywane Klientowi poprzez umieszczenie na stronie internetowej GENETRADE lub (y) pocztą lub inną usługą dostawy na aktualny adres Klienta, zgodnie z danymi w rejestrach GENETRADE. Klient niezwłocznie powiadomi GENETRADE o każdej zmianie adresu Klienta pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą lub inną usługą dostawy do GENETRADE. Wszelką komunikację wysyłaną przez GENETRADE uznaje się za skuteczną, gdy zostanie ona zdeponowana przez GENETRADE w poczcie lub w innej usłudze dostarczania, lub gdy zostanie odebrana przez agenta przekazującego (np. Dostawcę usług internetowych) w celu przesłania do Klienta, niezależnie od tego, czy faktycznie została otrzymana przez Klienta, czy nie. Wszelka komunikacja wysyłana przez Klienta nie będzie uważana za skuteczną, dopóki nie zostanie zaakceptowana przez GENETRADE.

16. Odpowiedzialność ze strony Genetrade

GENETRADE nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek zdarzenia, działania lub zaniechania, w tym między innymi roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym honoraria prawników, wynikające z niepokojów społecznych, wojny, walk, interwencji międzynarodowej, działań rządowych (w tym, bez ograniczeń, kontroli wymiany, przepadków, nacjonalizacji, dewaluacji), klęsk żywiołowych, katastrof, warunków rynkowych, niemożności komunikowania się z odpowiednią osobą lub jakimkolwiek opóźnieniem, zakłóceniem, awarią lub wadliwym działaniem dowolnego systemu transmisji lub komunikacji lub urządzenia komputerowego, niezależnie od tego, czy należą do GENETRADE, Klienta, dowolnego rynku, czy dowolnego systemu rozliczeniowego lub rozliczeniowego.

17. Własność intelektualna i poufność

Wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej w internetowym systemie handlowym GENETRADE („System handlu”) pozostają przez cały czas wyłączną własnością GENETRADE i / lub jej zewnętrznych dostawców usług i Klientów, nie mają żadnych praw lub interesu w Systemach Transakcyjnych, z wyjątkiem prawa dostępu do Systemów Transakcyjnych i korzystania z nich określonych w niniejszym dokumencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że systemy transakcyjne są poufne i zostały opracowane przy istotnym wkładzie umiejętności, czasu, wysiłku i pieniędzy. Klient będzie chronić poufność GENETRADE i / lub jego zewnętrznych dostawców usług, zezwalając na dostęp do Systemu Transakcyjnego tylko swoim pracownikom i agentom, gdy będzie to konieczne. Klient nie będzie publikować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób udostępniać informacji stronom trzecim żadnych informacji pochodzących z Systemu obrotu lub z nim związanych. Klient nie będzie kopiować, modyfikować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć prac pochodnych Systemów Transakcyjnych lub w sposób, w jaki działa.

18. Odszkodowanie

Klient zgadza się zwolnić z odpowiedzialności GENETRADE, jej podmioty stowarzyszone, pracowników, agentów, następców i cedować z wszelkich zobowiązań, roszczeń, strat, szkód, kosztów i wydatków, w tym honorariów adwokackich, poniesionych przez GENETRADE wynikających z: (i) niewywiązania się przez Klienta w pełni i na czas z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz (ii) wszelkich oświadczeń i gwarancji Klienta, które mogą być w dowolnym momencie nieprawdziwe lub nieprawidłowe. Klient zobowiązuje się również do niezwłocznej zapłaty GENETRADE wszelkich roszczeń, strat, szkód, kosztów i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez GENETRADE w związku z egzekwowaniem któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, wszelkich Umów i innych transakcji na mocy niniejszej Umowy oraz wszelkich innych inne umowy między GENETRADE a Klientem oraz ściąganie wszelkich kwot należnych na mocy niniejszej umowy i na podstawie.

19. Ujawnienie informacji o kliencie

GENETRADE nie będzie udostępniać ani sprzedawać informacji dotyczących swoich klientów i / lub potencjalnych klientów, z wyjątkiem swoich pracowników, agentów, partnerów i współpracowników, zgodnie z wymogami zwykłej działalności GENETRADE prowadzonej w imieniu klientów, dot. relacji bankowych lub kredytowych zgodnie z polityką prywatności GENETRADE. GENETRADE może również ujawnić federalnym lub stanowym organom regulacyjnym oraz organom ścigania informacje dotyczące Klienta i transakcji Klienta w odpowiedzi na żądanie takich informacji lub w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie.

20. Rachunki wspólne i / lub rachunki powiernicze

Jeżeli więcej niż jedna osoba fizyczna wykonuje niniejszą Umowę jako Klient, wszystkie takie osoby fizyczne zgadzają się ponosić solidarną odpowiedzialność za zobowiązania przyjęte w niniejszej Umowie. W przypadku zawarcia niniejszej umowy przez fundusz powierniczy, stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej, spółkę osobową, depozytariusza lub innego powiernika, Klient niniejszym wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności, obronę, oszczędzanie oraz posiadanie bezpłatnej i nieszkodliwej GENETRADE za wszelkie zobowiązania, roszczenia, straty, szkody i koszty, w tym pełnomocnictwa „opłaty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia któregokolwiek z obowiązków powierniczych lub podobnych, lub z jakiegokolwiek zarzutu, w tym honorariów dla prawników.

21. Zmiany umowy

Klient rozumie, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że GENETRADE może zmienić niniejszą umowę w dowolnym momencie. GENETRADE powiadomi Klienta o każdej takiej zmianie, publikując tę zmianę na stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail do Klienta. Klient wyraża zgodę na przestrzeganie warunków takiej zmiany: (x) dziesięć (10) dni po opublikowaniu przez GENETRADE powiadomienia o takiej zmianie lub zmianie na stronie korporacyjnej; lub (y) w dniu wpłynięcia dowolnego Zamówienia innego niż Zlecenie Likwidacyjne. W przypadku zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec takiej zmiany lub poprawki, Klient zgadza się zlikwidować Otwarte Pozycje Klienta i poinstruować GENETRADE o zbyciu wszystkich aktywów na koncie Klienta w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po wysłaniu powiadomienia o zmianie lub zmianie na adres strona korporacyjna. Żadne zrzeczenie się lub zmiana niniejszej Umowy nie może wynikać z jakiegokolwiek postępowania między stronami ani z powodu nie dochodzenia przez GENETRADE lub jej przedstawicieli praw wynikających z niniejszej Umowy przy jakiejkolwiek okazji. Żadne ustne porozumienia lub instrukcje stanowiące inaczej nie będą uznawane ani wykonalne.

22. Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez Klienta lub GENETRADE. Klient może rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli: (i) Klient nie ma otwartych pozycji w walucie obcej lub CFD i nie ma żadnych zobowiązań GENETRADE ani należnych wobec niego, oraz (ii) Klient przekazał GENETRADE pisemne zawiadomienie z trzema (3) dniami pocztą elektroniczną na adres [email protected] do GENETRADE, oraz (iii) GENETRADE zaakceptował powiadomienie zgodnie z punktem 14 niniejszego dokumentu. GENETRADE może, według własnego uznania, wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, ze skutkiem od zakończenia działalności w dniu wysłania powiadomienia do Klienta. Wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron nie wpłynie na żadne wcześniej zawarte umowy ani inne transakcje i nie zwalnia żadnej ze stron z zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, ani nie zwalnia Klienta z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z salda deficytu.

23. Cała umowa

Niniejsza Umowa wraz z Aplikacją Konta Klienta zawiera całą umowę między GENETRADE a Klientem zastępującą wszelkie wcześniejsze umowy pisemne i ustne.

24. Nagrania

Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby wszelkie rozmowy między Klientem a zleceniodawcami, agentami, pracownikami lub współpracownikami GENETRADE, w tym biuro handlowe GENETRADE oraz dział obsługi klienta i biura operacyjne, mogą, według uznania i według własnego uznania GENETRADE, być rejestrowane elektronicznie z lub bez zastosowanie automatycznego urządzenia ostrzegającego o tonie. Klient zgadza się również na wykorzystanie takich nagrań i ich transkrypcji jako dowodów przez którąkolwiek ze stron w związku z jakimkolwiek sporem lub wcześniejszym, który może powstać z udziałem Klienta lub GENETRADE.

25. Skutki zobowiązania

Niniejsza Umowa ma charakter ciągły i obejmuje, indywidualnie i zbiorowo, wszystkie rachunki Klienta w dowolnym momencie otwarte lub ponownie otwarte w GENETRADE, niezależnie od jakichkolwiek zmian lub zmian w dowolnym czasie w personelu GENETRADE lub jego następców, cesjonariuszy lub podmiotów stowarzyszonych. Niniejsza Umowa, w tym wszystkie zezwolenia, będzie działać na korzyść GENETRADE i jej następców i cesjonariuszy, czy to poprzez połączenie, konsolidację, czy w inny sposób, i będzie wiążąca dla Klienta i / lub osobistych przedstawicieli, spadkobierców, wykonawcy, administratora, powiernika, zapisobierców , przedstawiciel prawny, następcy i cesjonariusze Klienta.

26. Prawo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Belize City, Belize bez wprowadzania w życie jakiejkolwiek doktryny kolizyjnej, która zakłócałaby lub uniemożliwiała stosowanie tego postanowienia. W odniesieniu do wszelkich pozwów, działań lub postępowań („Postępowanie”) związanych z niniejszą Umową, Klient nieodwołalnie (i) poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Belize City, Belize, (ii) wyraża zgodę na obsługę procesu zgodnie z prawem kontynuowanie, wysyłając ich kopie listem poleconym, jeśli jest to wykonalne (opłata z góry) do drugiej strony na adres podany na stronie internetowej GENETRADE lub zaktualizowany zgodnie z ust. 14 niniejszego dokumentu (jeżeli doręczenie jest dokonywane przez GENETRADE), (iii ) zrzeka się wszelkich sprzeciwów, jakie może mieć w dowolnym momencie w sprawie ustalenia miejsca jakiegokolwiek Postępowania wniesionego w takim sądzie, zrzeka się wszelkich roszczeń, że takie Postępowanie zostało wniesione w niekorzystnej formie, (iv) zgadza się, aby Postępowanie rozpoczęło się w ciągu jednego (1) rok po powstaniu przyczyny i (iv) zrzeka się ponadto prawa do sprzeciwu w odniesieniu do takiego Postępowania, że taki sąd nie jest właściwy w stosunku do takiej strony.

27. Osobowość prawna

GENETRADE jest zarejestrowana i zarejestrowana w Belize i prowadzi działalność zgodnie z międzynarodową ustawą o spółkach handlowych.

28. Upoważnienie do transferu środków

Klient niniejszym zgadza się, że GENETRADE może w dowolnym momencie i od czasu do czasu, według własnego uznania GENETRADE, zastosować i przenieść z dowolnego konta Klienta w GENETRADE na dowolne inne konto Klienta, niezależnie od tego, czy jest prowadzone w GENETRADE, czy w innych zatwierdzonych instytucjach finansowych, Umów, walut, papierów wartościowych lub innej własności Klienta przechowywanej indywidualnie lub wspólnie z innymi na innym koncie.

Zgoda na elektroniczne przesyłanie wyciągów z rachunków

Umowa na korzystanie z autoryzacji zabezpieczenia w celu transferu środków

Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie wyciągów z konta (wyciągów miesięcznych i dziennych) online. GENETRADE zapewni Klientowi chroniony hasłem dostęp do raportów online. Klient będzie mógł generować dzienne, miesięczne i roczne wyciągi z rachunku zawierające szczegółowe informacje na temat transakcji, zestawienia zysków i strat, otwarte pozycje, salda depozytów, kredyty i obciążenia konta itp. Wyciągi uznaje się za otrzymane, gdy są udostępniane Klientowi przez GENETRADE, niezależnie od tego, czy Klient faktycznie uzyskał dostęp do wyciągu. Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie GENETRADE o każdej zmianie swojego adresu e-mail. Zgoda ta będzie obowiązywać do momentu jej odwołania przez Klienta na piśmie i otrzymania przez GENETRADE zgodnie z paragrafem 15 niniejszej Umowy z klientem. Klient niniejszym wyraża zgodę na to, że GENETRADE może, w dowolnym czasie i od czasu do czasu, według własnego uznania GENETRADE, zastosować i przenieść z dowolnego konta Klienta w GENETRADE na dowolne inne konto Klienta, niezależnie od tego, czy jest prowadzone w GENETRADE, czy w innych zatwierdzonych instytucjach finansowych, dowolna z Umów, walut, papierów wartościowych lub innej własności Klienta przechowywanej indywidualnie lub wspólnie z innymi na innym koncie. Klient upoważnia GENETRADE do sprzedaży, zastawu, ponownego zastawu, cedowania, inwestowania, łączenia i wykorzystywania w inny sposób wszelkich Zabezpieczeń posiadanych przez GENETRADE, w tym, między innymi, wykorzystywania Umów jako zabezpieczenia pożyczki na rzecz GENETRADE, a także dalszego zajmowania się Zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniami Umowy z klientem (w tym między innymi jej paragraf 6). W przypadku gdy konto klienta składa się z więcej niż jednego konta, autoryzacja dotyczy wszystkich kont klienta w GENETRADE. Niniejsza Umowa na korzystanie z Zabezpieczenia obowiązuje, dopóki konto Klienta w GENETRADE pozostanie otwarte lub Klient będzie miał jakiekolwiek zobowiązania wobec GENETRADE wynikające z Umowy z Klientem.

Zasady i procedury handlowe

1. Wprowadzenie

Zasady i procedury handlowe GENETRADE są integralną częścią Twojej umowy z klientem. Twoim obowiązkiem jako klienta jest uważne przeczytanie niniejszych Zasad i procedur handlowych oraz poinformowanie GENETRADE o wszelkich pytaniach lub zastrzeżeniach, które możesz mieć wobec nich przed wprowadzeniem każdego Zlecenia handlowego. Wprowadzając swoje zlecenia handlowe z GENETRADE, zgadzasz się, oświadczasz, gwarantujesz i poświadczasz, że rozumiesz i akceptujesz te Zasady i Procedury handlowe, jak są one określone tutaj i mogą być okresowo zmieniane przez GENETRADE, według własnego uznania, oraz zgadzasz się przestrzegać niniejszych Zasad i procedur handlowych obowiązujących obecnie w dowolnym momencie.

2. Godziny handlu

Wszystkie odniesienia do godzin handlu w GENETRADE są podane w Greenwich Mean Time („GMT”) w formacie 24-godzinnym. GENETRADE zwykle zapewnia dostęp do handlu walutami na stronie internetowej od 21:00 GMT w niedzielę do 21:00 GMT w piątek, ale GENETRADE zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany godzin handlu w dowolnym momencie, a o takim wydarzeniu poinformuje klientów w z wyprzedzeniem, by dokonać wszelkich zmian w godzinach pracy. Waluty obce na rynku pozagiełdowym (OTC) działają 24 godziny na dobę. Po złożeniu Zamówienia do handlu wyłączną odpowiedzialnością Klienta jest pozostanie dostępnym do potwierdzeń Zamówienia i Wypełnienia oraz innych komunikatów dotyczących konta GENETRADE Klienta, dopóki wszystkie otwarte Zamówienia nie zostaną zrealizowane. Następnie Klient musi często monitorować konto Klienta, gdy Klient ma na nim Otwarte Pozycje.

3. Rachunki klientów, początkowe depozyty, systemy handlu demonstracyjnego

 1. Dokumenty Aby móc złożyć zamówienie w GENETRADE, musisz wypełnić wniosek o konto klienta i przeczytać umowę z klientem, w tym oświadczenie o ryzyku, oświadczenie o ryzyku wtórnym oraz niniejsze zasady i procedury handlowe oraz wszystkie odpowiednie aneksy. Musisz wpłacić wystarczającą ilość środków na swoje konto.
 2. Waluta konta. Wszystkie początkowe wpłaty na konta klientów będą przyjmowane w dowolnej głównej walucie zatwierdzonej przez Spółkę. Wszystkie salda będą obliczane i zgłaszane w walucie rachunku.
 3. Uznawanie depozytów. Depozyt nie zostanie rozpoznany, dopóki przelew lub czek nie zostanie całkowicie rozliczony i odebrany przez bank lub instytucję depozytową GENETRADE. Otrzymasz powiadomienie e-mailem po otrzymaniu środków przez GENETRADE i udostępnieniu ich do obrotu.
 4. Koszta. Wszelkie opłaty bankowe będą pobierane na konto Klienta według uznania GENETRADE.

4. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Klient dostarczy i utrzyma depozyt zabezpieczający GENETRADE w takich kwotach i w takiej formie, w jakiej GENETRADE może wymagać, według własnego uznania. GENETRADE nie wymaga od klientów płacenia pełnej ceny walut obcych, które klient może kupować i sprzedawać. Zamiast tego Klient jest zobowiązany do zaksięgowania niewielkiego odsetka pełnej kwoty, którą Klient zobowiązany jest zapłacić GENETRADE na podstawie Umowy, aby zabezpieczyć zobowiązania Klienta względem GENETRADE Depozyt obejmuje Wymagany Depozyt Zabezpieczający dla Otwartych Pozycji, który jest oparty na (i) Wymaganej Marży Otwarcia, (ii) minimalnym wymgu depozytu zabezpieczającego, (iii) wartości rynkowej otwartych pozycji oraz (iv) wszelkich dodatkowych kwotach, które według GENETRADE są wymagane. Klient musi przez cały czas utrzymywać minimalny depozyt zabezpieczającego na swoich otwartych pozycjach. GENETRADE ma prawo zlikwidować dowolne lub wszystkie Pozycje otwarte, ilekroć wymóg minimalnego depozytu zabezpieczającego nie zostanie utrzymany, zgodnie z ust. 6 niniejszego dokumentu. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według własnego uznania GENETRADE i bez wcześniejszego powiadomienia. Żaden poprzedni wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego nie wyklucza zwiększenia przez GENETRADE tego wymogu bez uprzedniego powiadomienia. GENETRADE może, według własnego uznania, nałożyć na ujawnione, nieujawnione ograniczenia, maksymalną dozwoloną liczbę Otwartych Pozycji w dowolnym momencie.

5. Poziom likwidacji

Z zastrzeżeniem wszystkich dodatkowych praw GENETRADE wynikających z Umowy z klientem, w przypadku gdy, według wyłącznej opinii GENETRADE i zgodnie z rozsądnym najlepszym szacunkiem GENETRADE dotyczącym aktualnie dostępnych rynkowych kursów kasowych, i niezależnie od tego, czy wcześniejsze wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego były wydane lub spełnione, jeśli Saldo Depozytu zabezpieczającego w dowolnym momencie powinno być równe lub spadać poniżej minimalnego wymogu depozytu zabezpieczającego dla konta klienta łącznie, GENETRADE będzie mieć prawo, ale nie obowiązek, do likwidacji części lub wszystkich otwartych pozycji na koncie klienta. Klienci są odpowiedzialni za składanie własnych zleceń Stop Loss w celu zminimalizowania strat. Wszelkie niewykonanie przez GENETRADE swoich praw wynikających z niniejszej umowy nie będzie uważane za przyszłe zrzeczenie się takich praw przez GENETRADE.

6. Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

GENETRADE nie wykonuje wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w zwykłym toku działalności. GENETRADE zachowuje prawo do likwidacji pozycji klientów, jak opisano powyżej. Jednakże GENETRADE może od czasu do czasu i według własnego uznania, zadzwonić do Klienta i zażądać od Klienta złożenia dodatkowego zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań Klienta względem GENETRADE, ponad saldo na koncie Klienta. Jakiekolwiek wezwanie do dodatkowego depozytu zabezpieczającego bez wykonania prawa do likwidacji pozycji Klienta nie będzie uważane za precedens dla przyszłych wezwań ani przyszłego zrzeczenia się takich uprawnień do likwidacji przez GENETRADE.

7. Wypłaty

Płatności za wypłaty z konta klienta wymagają elektronicznego żądania wypłaty lub formularza podpisanego przez wszystkich wymaganych posiadaczy konta i przesłanego na piśmie do GENETRADE. Formularz wniosku o wypłatę wymaga co najmniej dwóch (2) dni roboczych od otrzymania żądania wypłaty w celu wystawienia czeku lub przelewu środków.

WTÓRNE UJAWNIENIE RYZYKA

INWESTYCJE WYSOKIEGO RYZYKA Handel jest bardzo spekulacyjny i ryzykowny. Handel walutami i kontraktami CFD ma charakter wysoce spekulacyjny i jest odpowiedni tylko dla tych klientów, którzy (a) rozumieją i są gotowi ponieść związane z tym ryzyko ekonomiczne, prawne i inne oraz (b) są w stanie finansowo ponieść straty znacznie przewyższające marżę lub depozyty. Klient oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że rozumie ryzyko, że Klient jest skłonny i finansowo i w inny sposób podjąć ryzyko związane z wymianą walut i kontraktami CFD oraz że utrata całego salda konta Klienta nie zmieni stylu życia Klienta. Wysoka dźwignia i niska marża związana z handlem walutowym może powodować znaczne straty z powodu zmian cen kontraktów walutowych i kontraktów CFD, kontraktów walutowych. Zasady firmy dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą wymagać dostarczenia dodatkowych środków w celu prawidłowego uzupełnienia depozytu na koncie klienta i że klient musi natychmiast spełnić takie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Nieprzestrzeganie wymogu minimalnego depozytu zabezpieczającego może skutkować likwidacją wszelkich otwartych pozycji i wynikającą z tego stratą dla klienta.

FOREX I INNE KONTRAKTY CFD TO RYNEK POZAGIEŁDOWY, CO OZNACZA DOKONYWANIE TRANSAKCJI WALUTAMI ZAGRANICZNYMI NIE NA GIEŁDZIE. JAKO ANIMATOR RYNKU, GENETRADA JEST KONTRAHENTEM W TYCH TRANSAKCJACH, DZIAŁA JAKO KUPUJĄCY, KIEDY SPRZEDAJESZ ORAZ JAKO SPRZEDAWCA, KIEDY KUPUJESZ W WYNIKU TEGO INTERESY GENETRADE MOGĄ BYĆ W KONFLIKCIE Z WASZYMI. O ile nie określono inaczej w umowie pisemnej lub innych dokumentach pisemnych, GENETRADE ustala ceny i oferuje handel. OFEROWANE CENY MOGĄ NIE BYĆ NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI CENAMI, A RÓŻNE CENY MOGĄ BYĆ OFEROWANE RÓŻNYM KLIENTOM. JEŻELI GENETRADE NIE POKRYWA SWOJEJ WŁASNEJ EKSPOZYCJI HANDLOWEJ, NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE GENETRADE MOŻE ZAROBIĆ WIĘCEJ PIENIĘDZY, GDY RYNEK JEST PRZECIWKO TOBIE. DODATKOWO, DZIAŁANIA GENETRADE JAKO KUPUJĄCEGO LUB SPRZEDAWCY W TRANSAKCJI, NALEŻY UWAŻNIE OCENIAĆ; W TYM WSZELKIE ZALECENIA HANDLOWE, KTÓRE OTRZYMUJESZ OD GENETRADY LUB JAKICHKOLWIEK JEGO ZAWODNIKÓW.

8. Nielegalne techniki handlu

Wszelkie sugestie lub implikacje, według własnego uznania GENETRADE, dotyczące wszelkich form arbitrażu (w tym, ale nie wyłącznie, zysków wolnych od ryzyka), nadużyć (w tym między innymi zasad działalności handlowej uczestnika, które wskazują, że uczestnik dąży wyłącznie do osiągnięcia korzyści finansowych, nie będąc szczerym zainteresowany handlem na rynkach i / lub podejmowaniem ryzyka rynkowego), wewnętrzne zabezpieczenia w koordynacji z innymi stronami, oszustwa, manipulacje, arbitraż zwrotny lub wszelkie inne formy oszukańczej lub nieuczciwej działalności, będą stanowić wszystkie przeprowadzone Transakcje i / lub zyski lub straty uznane za nieważne. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia / zawieszenia (tymczasowo lub na stałe) kont handlowych klienta i / lub anulowania wszystkich Transakcji. Takie oszukańcze działania zostaną wykryte przez narzędzia zwalczania oszustw GENETRADE. Wszelkie spory wynikające z takich oszukańczych i / lub niezgodnych z prawem działań handlowych zostaną przez nas rozstrzygnięte według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, w sposób, który uznamy za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych, że decyzja będzie ostateczna i / lub wiążąca dla wszystkich uczestników; korespondencja nie zostanie zawarta.

9. Genetrade oferuje różnorodne promocje, które są dostępne w różnych regionach świata, na określony czas. Wszystkie promocje mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, gdy Genetrade uzna to za stosowne.

 1. Genetrade ma prawo do usunięcia wszelkich Bonusów otrzymanych z Konta, które uważa się za działające w niewłaściwy sposób, stosując techniki arbitrażu. Prawo to obejmuje anulowanie wszelkich wniosków o wypłatę, unieważnienie wszelkich zysków lub strat oraz zamknięcie wszelkich kont handlowych, które działały w nieuczciwy sposób.
 2. Udział podmiotów powiązanych w określonych promocjach premiowych jest surowo zabroniony. Uczestnicy będący członkami rodziny i / lub posiadający informacje rejestracyjne i / lub dane handlowe zgodne z danymi innych Uczestników, w tym między innymi adres IP, są uważani za podmioty powiązane i zostaną natychmiast zdyskwalifikowani, unieważniając wszelkie zyski lub straty, oraz w wyniku zamknięcia wszystkich powiązanych kont.
 3. Wszelkie inne warunki mające zastosowanie do konkretnej promocji będą wyświetlane bezpośrednio na stronie internetowej z promocjami.

TO JEST PRAWNIE WIĄŻĄCA UMOWA. NIE PODPISUJ ZANIM DOKŁADNIE PRZECZYTASZ CAŁOŚĆ POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ I ZAKOŃCZYSZ WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O KONTO KLIENTA.

Twoja akceptacja niniejszego Regulaminu potwierdza, że dokładnie przeczytałeś w całości i zrozumiałeś Umowę z klientem, upoważnienie do transferu funduszy, zgodę na wyciągi elektroniczne, umowę o korzystanie z zabezpieczenia, oświadczenie o ryzyku, ujawnienie ryzyka wtórnego (inwestycja wysokiego ryzyka ) oraz Polityki i procedury handlowe oraz że zgadzasz się na wszystkie zawarte w nich postanowienia.

Twoja akceptacja niniejszych warunków i postanowień stanowi ponadto, gwarantuje i poświadcza, że informacje podane przez Ciebie we wniosku dotyczącym konta klienta są prawidłowe i kompletne.

FeedBack

We'd love to hear your feedback!