Oświadczenie o ryzyku

Oświadczenie o ryzyku

W związku z wyrażeniem przez GeneTrade zgody na zawarcie kontraktów walutowych typu „over-the-counter” („OTC”) z niżej podpisanym (zwanym dalej „Klientem”), Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że:

1. Handel jest bardzo spekulacyjny i ryzykowny

Handel walutami jest wysoce spekulacyjny i odpowiedni tylko dla tych klientów, którzy (a) rozumieją i są gotowi podjąć ryzyko ekonomiczne, prawne i inne, oraz (b) są w stanie finansowo ponieść straty znacznie przewyższające depozyt zabezpieczający lub depozyty. Wymiana walut nie jest odpowiednią inwestycją dla funduszy emerytalnych. Klient oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że rozumie ryzyko, jest gotów i jest w stanie, finansowo i w inny sposób, przejąć ryzyko związane z obrotem walutami i że utrata całego Salda Konta Klienta nie zmieni stylu życia Klienta.

2. Wysoka dźwignia i niska marża mogą prowadzić do szybkich strat

Wysoka dźwignia i niski depozyt zabezpieczający związane z handlem walutami mogą powodować znaczne straty z powodu zmian cen kontraktów walutowych i kontraktów walutowych. Klienci muszą przez cały czas utrzymywać minimalny wymóg depozytu zabezpieczającego w swoich otwartych pozycjach. Obowiązkiem klienta jest monitorowanie salda konta. GeneTrade ma prawo zlikwidować dowolne lub wszystkie Otwarte Pozycje, ilekroć Wymaganie minimalnego depozytu zabezpieczającego nie zostanie utrzymane. Zwiększenie dźwigni zwiększa ryzyko.

3. Ceny, marża i wyceny są ustalane przez GeneTrade i mogą różnić się od cen podawanych gdzie indziej

GeneTrade zapewni ceny do wykorzystania w handlu, wycenie pozycji klienta i określeniu wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Chociaż GeneTrade oczekuje, że ceny te będą racjonalnie powiązane z tymi dostępnymi na rynku międzybankowym. Ceny zgłaszane przez GeneTrade mogą różnić się od cen dostępnych dla banków i innych uczestników rynku zwanego rynkiem międzybankowym. GeneTrade zachowa znaczną dyskrecję przy ustalaniu i pobieraniu Depozytu zabezpieczającego. GeneTrade jest upoważniony do przeliczania środków na Rachunku Klienta dla Depozytu zabezpieczającego na taką walutę obcą i z takiej waluty po kursie wymiany ustalonym przez GeneTrade według własnego uznania na podstawie obowiązujących wówczas kursów rynku pieniężnego.

4. Zamówienia telefoniczne i natychmiastowa realizacja.

Zlecenia rynkowe realizowane za pośrednictwem biura handlowego GeneTrade są realizowane, gdy GeneTrade zakomunikuje wykonanie transakcji. W tym momencie Klient kupił lub sprzedał i nie może anulować zamówienia rynkowego. Składając zamówienia rynkowe za pośrednictwem biura handlowego GeneTrade, klient wyraża zgodę na natychmiastową realizację i akceptuje ryzyko związane z tą funkcją natychmiastowej realizacji.

5. Rekomendacje rynkowe mają charakter informacyjny, klient podejmuje niezależne decyzje, a GeneTrade nie jest doradcą ani fiducjariuszem dla klienta

Rekomendacje rynkowe dostarczone przez GeneTrade nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży ani zaproszenia do oferty kupna lub sprzedaży, jakichkolwiek kontraktów walutowych, kontraktów walutowych. Każda decyzja klienta o zawarciu umowy lub innej transakcji z GeneTrade oraz każda decyzja, czy umowa lub inna transakcja jest odpowiednia lub właściwa dla klienta, jest niezależną decyzją klienta. GeneTrade nie działa jako doradca ani nie jest fiducjariuszem dla Klienta. Klient zgadza się, że GeneTrade nie ma obowiązku powierniczego wobec Klienta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z żadnymi zobowiązaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, poniesionymi zgodnie z zaleceniami handlowymi GeneTrade lub przyjmowaniem lub nie podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie rekomendacji lub informacji dostarczonych przez GeneTrade.

6. Zalecenia oparte są na osobistych osądach i nie są gwarantowane

Zalecenia rynkowe GeneTrade oparte są wyłącznie na osądach personelu GeneTrade. Te rekomendacje rynkowe mogą, ale nie muszą być zgodne z pozycjami rynkowymi lub intencjami GeneTrade, jej podmiotów stowarzyszonych i pracowników. Zalecenia rynkowe GeneTrade opierają się na informacjach uważanych za wiarygodne, ale GeneTrade nie może i nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności, ani też oświadcza, że przestrzeganie takich zaleceń zmniejszy lub wyeliminuje ryzyko związane z wymianą walut.

7. Nie ma gwarancji płatności na rynku centralnym ani izbie rozrachunkowej.

Każda umowa jest umową bezpośrednio między GeneTrade a klientem. Nie ma gwarancji zobowiązań płatniczych GeneTrade wobec klienta. Klient musi jedynie zwracać się do GeneTrade o wykonanie wszystkich umów na koncie klienta oraz o zwrot depozytu zabezpieczającego lub zabezpieczenia.

8. Brak gwarancji zysku

Nie ma gwarancji zysku ani braku strat w handlu walutami. Klient nie otrzymał takich gwarancji od GeneTrade ani od żadnego z jego przedstawicieli. Klient jest świadomy ryzyka związanego z handlem walutami i jest w stanie finansowo ponosić takie ryzyko i wytrzymać wszelkie poniesione straty.

9. Klient może nie być w stanie zamknąć otwartych pozycji

Ze względu na warunki rynkowe lub inne okoliczności GeneTrade może nie być w stanie zamknąć pozycji Klienta na poziomie określonym przez Klienta, a Klient zgadza się, że GeneTrade nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zaniechanie tego.

10. Agenci zewnętrzni

W przypadku, gdy Klient powierzy organ handlowy lub kontrolę nad kontem Klienta podmiotowi trzeciemu („Agentowi handlowemu”), niezależnie od tego, czy jest to uznaniowe, czy nie, firma GeneTrade nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za sprawdzenie wyboru takiego Agenta handlowego przez Klienta lub do wydawania jakichkolwiek zaleceń w tym zakresie. GeneTrade nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakiegokolwiek agenta handlowego; GeneTrade nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w wyniku działań Agenta handlowego; a GeneTrade, domyślnie lub w inny sposób, nie popiera ani nie zatwierdza metod operacyjnych Agenta handlowego. Jeśli Klient upoważni Agenta handlowego do wykonywania któregokolwiek ze swoich praw do swojego Konta, Klient robi to na ryzyko Klienta. Chociaż niżej podpisany przyznaje uprawnienia Agentowi handlowemu, klient powinien być sumienny i uważnie analizować całą aktywność na koncie.

11. Handel przez Internet

Ponieważ GeneTrade nie kontroluje mocy sygnału, jego odbioru lub trasowania przez Internet, konfiguracji sprzętu Klienta ani niezawodności jego połączenia, GeneTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym opłaty adwokackie, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, przez awarię dowolnego systemu transmisji lub komunikacji, obiektu komputerowego lub oprogramowania handlowego, bez względu na to, czy należy do GeneTrade, Klienta, dowolnego rynku, lub dowolnego systemu rozliczeniowego lub rozliczeniowego, gdy Klient dokonuje transakcji online (przez Internet).

12. Zamówienia telefoniczne

GeneTrade nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, awarie lub nieprawidłowe działanie linii telefonicznych.

14. Problemy z kwotowaniem ceny

W przypadku wystąpienia błędu wyceny podanej telefonicznie i / lub drogą elektroniczną (w tym odpowiedzi na prośby klienta), GeneTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w saldach kont i zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych korekt. Wszelkie spory wynikające z takich błędów kwotowania będą rozstrzygane na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez GeneTrade, według własnego uznania, dla odpowiedniej Waluty w momencie wystąpienia takiego błędu. W przypadkach, w których dominujący rynek reprezentuje ceny inne niż ceny, które GENETRADE opublikował na ekranie, GENETRADE podejmie starania, aby wykonać transakcje na lub w pobliżu dominujących cen rynkowych. Te obowiązujące ceny rynkowe będą cenami, które ostatecznie zostaną odzwierciedlone w Deklaracjach klientów. Może to negatywnie wpływać na zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty klienta.

FeedBack

We'd love to hear your feedback!